PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Služby ponúkané v oblasti podvojného účtovníctva :

 

- kontrola a posúdenie predložených účtovných dokladov z daňového hľadiska

- zaúčtovanie dokladov podľa platnej legislatívy

- vedenie účtovných kníh a evidencií

- daňové priznanie k DPH, súhrnný a kontrolný výkaz

- daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a k dani z nehnuteľností

- spracovanie ročnej účtovnej závierky

- vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

- administratívne činnosti s tým súvisiace

- príprava platobných príkazov pre účely včasného splnenia záväzkov

- odoslanie daňových priznaní, výkazov, prehľadov a iných dokladov na daňový úrad, Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne (elektronicky, príp. osobne)

- rekonštrukcia účtovníctva

 

Podvojné účtovníctvo vedieme v ekonomickom programe OMEGA.