JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO 

Služby ponúkané v oblasti jednoduchého účtovníctva :

                                                      

- kontrola a posúdenie predložených účtovných dokladov 

- zaúčtovanie dokladov podľa platnej legislatívy

- vedenie peňažného denníka

- vedenie knihy záväzkov a pohľadávok

- evidencia pokladničných a bankových dokladov, majetku a skladu

- daňové priznanie k DPH, súhrnný a kontrolný výkaz

- daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a k dani z nehnuteľností

- spracovanie ročnej účtovnej závierky

- vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb

- administratívne činnosti s tým súvisiace

- príprava platobných príkazov pre účely včasného splnenia záväzkov

- odoslanie daňových priznaní, výkazov, prehľadov a iných dokladov na daňový úrad, Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne (elektronicky, príp. osobne)

- rekonštrukcia účtovníctva 

 

Jednoduché účtovníctvo vedieme v ekonomickom programe ALFA plus.